Volg ons op social media     

Waar ben je naar op zoek?

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN INZAKE VERKOOP VAN GOEDEREN AAN CONSUMENTEN

Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna ‘de klant’) worden geplaatst bij de verkoper. 

Door de website van de verkoper te gebruiken en/of  bestellingen te plaatsen aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op iedere bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van de website www.puntofashion.be Bij het bezoeken van de website dient de klant uitdrukkelijk te aanvaarden dat hij de onderhavige voorwaarden aanvaardt en instemt met de toepasselijkheid ervan.

Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, niet onder voogdij staand en niet namens een bedrijf handelend, met een woonadres in België en Nederland kunnen een bestelling plaatsen.

Het feit dat goederen op een bepaald tijdstip de website www.puntofashion.be worden aangeboden, biedt geen garantie aan de klant dat deze goederen ten allen tijde verkrijgbaar zijn. De verkoper houdt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

De verkoper houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

1. Identiteit van de verkoper

Naam onderneming: Bonaire
Rechtsvorm: bvba
handelend onder de naam: PUNTO
Adres maatschappelijke zetel Oudstrijderslaan 17, 3140 Keerbergen
Vestigings- en bezoekadres: Oudstrijderslaan 17, 3140 Keerbergen
Telefoonnummer: 015 61 73 67
E-mailadres:  info@puntofashion.be
Ondernemingsnummer: 0438.849.675
Btw-identificatienummer: BE 01438.849.675

2. Aanbod en assortiment

Het aanbod van de verkoper is uitsluitend bestemd voor verkoop in de België enNederland. 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BONAIRE BVBA niet. BONAIRE BVBA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BONAIRE BVBA is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via mail info@puntofashion.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BONAIRE BVBA. BONAIRE BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

3. Het herroepingsrecht

De koper heeft het recht om het geleverde product binnen een termijn van 14 dagen nadat het product is ontvangen, zonder opgave van reden te retourneren op de door de verkoper aangegeven wijze, mits het product onbeschadigd is en zich (voor zover mogelijk) in de originele en onbeschadigde verpakking bevindt. De verzendkosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper. Het is de koper niet toegestaan ​​het product in te ruilen voor een ander product. Als de koper een ander product wil kopen, moet hij / zij een nieuwe bestelling plaatsen op de website.

Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn of zich niet meer in de originele staat bevinden, is terugzenden niet meer mogelijk.

De Verkoper zal de Aankoopprijs zo snel mogelijk terugbetalen, in elk geval binnen 30 dagen nadat de Verkoper het geretourneerde product heeft ontvangen.

4. Weigeren van bestellingen

De verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  •      Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
  •      Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde goederen
  •      Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een goed
  •      Bij vaststelling van een ongeldig aanbod
  •      Bij overmacht

5. Prijs van het goed

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De leveringskosten zijn:

​Aankopen onder de €75

België €7,5

Nederland €7,5

​Aankopen boven de  €75

België GRATIS

Nederland €7,5

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

6. Aankoop van goederen

De producten uit de catalogus kunnen worden gekocht door het gewenste product te selecteren en dit vervolgens in de winkelwagen te plaatsen. Als de klant na het selecteren van de producten verder wil gaan met het bestellen van de producten die in de winkelwagen zijn geplaatst, dient de klant in het volgende scherm de benodigde gegevens in te vullen zodat de overeenkomst tot stand kan komen. De Koper dient zijn persoonlijke gegevens, een e-mailadres en zo nodig een tweede adres voor de aflevering van de goederen in te vullen en ook een telefoonnummer waarop hij eventueel kan worden bereikt wanneer er zich vragen of problemen mochten voordoen.

Bij betaling met creditcard worden de kosten van de aankoop na het tot stand komen van de overeenkomst afgeschreven.

7. De wijze van betaling – aanvaarde betaalmiddelen 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

             VISA
            Maestro
            Mastercard
            Bancontact/ Mister cash 

8. De wijze en termijn van levering

De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen een termijn van 2 à 5 dagen. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. 

Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

9. Garantie

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met BONAIRE BVBA en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan BONAIRE BVBA.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant BONAIRE BVBA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 dagen volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

10. Overmacht

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking, e.d.

11. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. De overdracht van eigendom van de goederen die de verkoper levert, geschiedt dus slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.

De klant zal er zich van onthouden onbetaalde goederen weg te schenken, door te verkopen of zich hiervan op eender welke wijze te ontdoen.

De klant zal het nodige doen om derden van het eigendomsvoorbehoud van de verkoper op de hoogte te brengen.  

Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.

De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten.

De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de goederen.

12. Klachten

De klantendienst  (maandag tot vrijdag van 10u tot 17u), via e-mail op info@puntofashion.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.van PUNTO is bereikbaar op het telefoonnummer +32 15 61 73 67

 
13. Aansprakelijkheid van de verkoper

De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de aankoop zoals vermeld in de overeenkomst.

14.  Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door DE STEK om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

15.  Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BONAIRE BVBA. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op alle overeenkomsten die BONAIRE BVBA afsluit is enkel het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

17. Privacy 

De verkoper verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken om communicaties toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken.

De klantengegevens worden bewaard in de klantenlijst van de verkoper en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie.

De klant heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, te verbeteren, te wijzigen of de verkoper te verzoeken deze niet meer te gebruiken.

De klant kan weigeren dat de verkoper zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het volstaat dat de klant dit schriftelijk aanvraagt bij de verkoper. 

VERZENDING & RETOUR

Gratis verzending vanaf €75 in België.
Bestellingen minder dan €75 of in Nederland: €7,5 leveringskost.
Andere landen: contacteer onze klantendienst. 


Klantenservice


ONLINE HULP

Telefonisch
van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u op het nr. 015 - 61 73 67 
Via mail
info@puntofashion.be